گاهی اوقات به خودم غر میزنم بابت زندگیم و اتفاقاتی که درش افتاده، اما بعضی اوقات هم زندگی، گوش شیطون کر، روی خوشش رو بهم نشون میده.

هم اتاقی های خوبی دارم. به میزان کافی خل. میشه کنارشون دووم آورد. حتی وسط بیابون های اصفهان. :)