نمیدونم تو کدوم زندگیم چه گناهی مرتکب شده ام که اینقدر خوابم سبکه و گیر هم اتاقی هایی افتادم که اینقدر بی ملاحظه ان! خب تو که می بینی من هم خوابم سبکه، هم ساعت هفت و نیم صبح خوابیدم! نمی میری واقعا یه خرده رعایت کنی صبح با صدای وز وز همچون مگست بیدار نشیم!

بعدش هم در نهایت پررویی میفرمان "خب زودتر می خوابیدی! فلانی نشو دیگه!". حالا مثلا دست من بوده، دریغ کرده ام از خوابیدن! بازم به فلانی که ده دیقه بعدش از در اومد تو، گفت در نزدم، گفتم شاید خواب باشین!


فقط امیدوارم ظهر از من نخوان باهاشون برم اصفهان، چون یک دعوای اساسی خواهم کرد. از شدت کم خوابی کنترل بدنم رو ندارم.