-تو جوونی 20 سالت هم نشده. خیلی زوده برات دل ببندی. یه ذره از اون جایگاه خداوندی قداست بیا پایین. یه کم مثل بنده خطاکار زندگی کن. برو کمی جوونی کن. شاد باش. بیخیال از اینکه دیگران چی میگن. تو با شادی اونا کار نداری؛ برای خودت مستقل هستی. جماعتی رو پیدا کن مثل خودت اهل فکر اما پیرو زیستن. تو فکر میکنی آفرین خوبه؛ ولی زندگی نمیکنی. زندگی مفهومش فقط روحی و فکری نیست. یه بدن هم داری، حامل اون تفکر هست. اگه این تفکر قراره مانا باشه اگه قراره در اینده مفید و خدمتگزار باشه، باید به حاملش توجه کرد. وگرنه...


[یک گوش را در کرده، دیگری را دروازه و به طریق عادی زندگی خود ادامه می دهد]