نامبرده می دانست که موجودی شب امتحانی است و در خوابگاه نمی تواند درس بخواند، پس یک هفته قبل از شروع امتحانات راهی موطن خویش گشت تا برای امتحانات همی خواند، اما هیچ نخواند و همه را به همان شب امتحان دایورت کرد.

وی همچنین نیز می دانست که به کافئین حساسیت دارد و مصرف مقدار زیادی کافی میکس باعث اور دوز کردنش می گردد، اما دو کافی میکس همزمان با هم مصرف کرد و هر دو را به چینی دستشویی پس داد.

حال وی درس ناخوانده، با فشار پایین، و در حال دست و پنجه نرم کردن با ibs خویش، در بستر افتاده... نه می تواند بخوابد، نه می تواند درس بخواند.


خدایا توبه!