هرچقدر بیشتر میگذره بیشتر میبینم با اون چیزی که ایده آلمه فاصله دارم. دارم امیدمو برای رسید به ایده آل هام از دست میدم... آرمان گرا بودن خیلی بده!