تنهایی زیباست؛ اما این که خودت را عقب بکشی و کسی نباشد که بیاید پی ات اصلا زیبا نیست. نمی دانم چرا دست از این استراتژی که همواره درش شکست خورده ام بر نمی دارم.